Начин на плаќање

Дигиталарт.мк ви овозможува, имате можност да го платите безбедно и сигурно на следниве 2 начини:

  1. Плаќање во готово, при подигнување на вашата нарачка
  2. Вирманско плаќање или уплатница во банка со електронско банкарство.

*Плаќањето во готово се врши при подигнување на вашата нарачка, уплатата се врши на доставувачот во кеш, мора да се даде потврда дека е испратена платена.

*Кога ќе се одлучи за вирманското плаќање на вашата е-пошта адресата ќе биде испратена профактура со потребните податоци за плаќање на данокот кој го избрал, го вклучува бројот на нарачката и жиро сметката на која треба да ја извршите уплатата.

Со овие податоци треба да ја пополните општата уплатаница и да можете да ја остварите во најблиската банка или пошта до вас, или преку вашиот профил за интернет банкарство кој е доделен од вашата банка.

Одкако ќе биде процесирана трансакцијата од наша страна ќе биде внесена адресата која ја има во системот, и истото ќе добие известување дека е процесирана фазата што се исфрла заедно со конечната датотека.